Legale bepalingen

Disclaimer

Algemeen

Ciptor Benelux BVBA is gevestigd in de Schietboomstraat 33 te 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo).

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM beheerd door Ciptor Benelux BVBA. Dit webgebaseerd platform is gecreëerd en wordt beheerd door Ciptor Benelux BVBA.

Ciptor Benelux BVBA doet al het mogelijke om de toegang tot WWW.CIPTOR-BENELUX.COM (via al haar domeinnamen) 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren. WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen. Gelieve ons bij het ervaren van toegangsproblemen te verwittigen op info@Ciptor-benelux.com.

Ciptor Benelux BVBA draagt de grootste zorg voor de werking van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM, doch kan desalniettemin niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Door het gebruik van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM aanvaardt elke gebruiker de gebruiksvoorwaarden zoals in deze disclaimer omschreven en verbindt zich er toe deze na te leven.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar zou zijn, of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-geldigheid of niet-toepasbaarheid van de andere bepalingen tot gevolg hebben.

Intellectuele eigendom

WWW.CIPTOR-BENELUX.COM en de functionaliteiten ervan zijn integraal het exclusieve eigendom van Ciptor Benelux BVBA.

WWW.CIPTOR-BENELUX.COM wordt beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software,functionaliteiten,...) van dit platform gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van één of meerdere elementen van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM dient te worden onderworpen aan de voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven toestemming van Ciptor Benelux BVBA, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat deze toestemming niet vereist is. De functionaliteiten binnen WWW.CIPTOR-BENELUX.COM maken het mogelijk dat een geregistreerd gebruiker de door hem te verzenden en te tekenen dcumenten kan organiseren en verzenden, dits slechts nadat ze digitaal werden getekend (door de opgegeven partij(en)) en versleuteld. Ciptor Benelux BVBA behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de site www.ciptor-benelux.com te wijzigen, toevoegingen te doen of zaken te verwijderen.

Ciptor Benelux BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke zou toegebracht zijn door, of voortvloeien uit het gebruik van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM. Ciptor Benelux BVBA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die in enig ander opzicht verband zou kunnen houden met (het gebruik van) WWW.CIPTOR-BENELUX.COM of voortkomend uit de onmogelijkheid (één van de webpagina’s van) WWW.CIPTOR-BENELUX.COM te kunnen raadplegen

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Ciptor Benelux BVBA staat in voor de naleving van de Wet van 8 december 1992 in verband met de privacy van de gebruikte persoonsgegevens.

Gebruiksinformatie

Ciptor Benelux BVBA wijst er in het bijzonder op dat:

  1.     De (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden die via WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kunnen worden uitgewisseld bij Ciptor Benelux BVBA niet zonder meer kunnen worden ingekeken en/of verplaatst;
  2.     De verwerking van alle (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden die via WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kunnen worden uitgewisseld, worden uitgevoerd in eigen beheer en met voldoende toegangscontrole;
  3.     Het opslaan en doorzenden van alle (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden die via WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kunnen worden uitgewisseld, enkel kan naar de geselecteerde ontvanger, gemeente en of de door haar aangeduide ambtenaar;
  4.     Er een garantie is voor de bewaring van alle (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden die via WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kunnen worden uitgewisseld op een beveiligde server, voor de geldigheidsduur van het afgeleverde document;
  5.     De inhoud van alle (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden die via WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kunnen worden uitgewisseld, kan enkel aangepast door een geregistreerde gebruiker. Het is aan elke gebruiker om de correcte informatie ter beschikking te stellen.

Ciptor Benelux BVBA doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de hierboven vermelde (persoons)gegevens, documenten en beeldbestanden.

Ciptor Benelux BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het onbereikbaar zijn van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM, evenmin als voor gebeurlijke storingen, onderbrekingen of fouten die zich voordoen op WWW.CIPTOR-BENELUX.COM of de server.

Ciptor Benelux BVBA is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website.

Ciptor Benelux BVBA is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van WWW.CIPTOR-BENELUX.COM.

Ciptor Benelux BVBA wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zouden kunnen voortvloeien, van de hand. Ciptor Benelux BVBA zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Links naar andere sites

WWW.CIPTOR-BENELUX.COM kan links bevatten naar andere websites. Ciptor Benelux BVBA kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausule te raadplegen die op iedere website moet voorkomen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) WWW.CIPTOR-BENELUX.COM zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Alle geschillen die tussen Ciptor Benelux BVBA en de gebruiker ontstaan, zullen aan de rechtbanken te  Antwerpen voorgelegd moeten worden, die terzake uitsluitend bevoegd zijn.
Ciptor Benelux BVBA behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het webplatform geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.
Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalmiddel WWW.CIPTOR-BENELUX.COM niet verder te gebruiken.

Alle rechten voorbehouden.

Archivering

De archivering van de elektronisch documenten gebeurt volgens de verschillende bepalingen die in de Belgische wetten vervat zijn en gebeurt op een gelijkaardige wijze als voor papieren dragers het geval. Enkel gemachtigde ambtenaren kunnen gepubliceerde gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestandje welke door een website op uw computer kan worden opgeslagen. Door deze cookie beschikt de eigenaar van de website in kwestie over de mogelijkheid om het surf- en zoekgedrag bij te houden van bezoekers. Daarnaast maakt een cookie het tevens mogelijk om probleemloos bepaalde gegevens op te slaan. Het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de logingegevens die u nodig heeft om volledig toegang te krijgen tot bepaalde websites.

Wat doen wij ermee?

www.ciptor-benelux.be maakt gebruik van cookies omdat wij op deze manier de gebruikerservaring van onze gebruikers naar een hoger niveau willen tillen.